Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

GymGol klub Nitra - FITNESS DETI

Pravidlá fitness deti

PRAVIDLÁ FITNESS DETÍ - JEDNOTLIVCI 

 ČLÁNOK 1

 Všetci pretekári sa pred samotnou súťažou musia zaregistrovať v štartovných listinách podľa vekových  kategórií a musia odovzdať hudbu na svoju zostavu. CD, prípadne kazeta musia byť označené menom a klubom. Nahrávka musí byť na začiatku CD alebo kazety. Členovia SAKFST neplatia štartovné. Pretekári bez licenčnej karty SAKFST sa pri registrácií preukážu hodnoverným dokladom o narodení /kópia vysvedčenia, preukazu poistenca, rodného listu, licenčnej karty iného klubu,../

Pretekári vo fitness detí súťažia v nasledovných kategóriách

A.FITNESS DIEVČATÁ

 1.       Kategória -  do 7 rokov

 2.       Kategória -  od 8 do 9 rokov

 3.       Kategória -  od 10 do 11 rokov

 4.       Kategória -  od 12 do 13 rokov

5.     Dorastenky - do 18 rokov

6.      Juniorky     - do 21 rokov 

B.FITNESS CHLAPCI

 1.       Kategória – do 12 rokov

 2.       Kategória – od 13 do 15 rokov

 Deti súťažia vo svojej kategórií počas celého roka  ( do 31.12. ) v ktorom dosiahnu hornú vekovú hranicu kategórie. Dĺžka voľnej zostavy pre všetky kategórie je do 90 sekúnd.

ČLÁNOK 2 – SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY (v nasledujúcom poradí)

 kolo:  VOĽNÁ ZOSTAVA

 1.  Priestorové parametre: Cvičí sa na ploche minimálne  7x7 metrov. 

 Doporučená obtiažnosť:

     - švihové cvičebné tvary (rýchla akrobatická rada – napr. premety, saltá, „fliky“,...)

     - ťahové cvičebné tvary (pomalá akrobacia – napr. stoj na rukách zdvihom, stoj na  

        hlave zdvihom,..) 

     - silové prvky (napr. kľuky, výdrže v prednožení a v roznožení,....)

     - prvky flexibility ( napr. sed roznožný čelne a bokom – „rozštepy“, „šnúry“,..... )

     - tanečné a akrobatické skoky ( napr. skoky, obraty,... )

  Umelecké požiadavky:

 Zostava má obsahovať hlavnú myšlienku vyjadrenú pohybom, hudbou, kostýmom. Rekvizity sú povolené. Zostava má byť prevedená s dávkou showmanshipu, ktorý pri zhode bodov rozhodne o poradí.

 Rozhodcovia urobia poradie pretekárov najlepšieho s najmenším číslom, pričom rozhodca nemôže viacej pretekárov umiestniť na to isté miesto.

 Súťažné oblečenie  – podľa výberu pretekára

Kritériá hodnotenia zostavy:

 ·         akrobacia

 ·         sila

 ·         flexibilita

 ·         tanečnosť

 ·         showmanship

kolo: PREZENTÁCIA  POSTAVY

 2.Všetci súťažiaci vyjdú na pódium v poradí podľa štartovných čísiel zľava doprava (podľa možností organizátora) z pohľadu rozhodcov. Hlavný rozhodca prevedie s pretekármi 4 základné postoje - štvrťobraty. Vedúci pretekárov na pokyn hlavného rozhodcu potom odvedie celú kategóriu dole s pódia.  

Súťažné oblečenie :

      Dievčatá - priliehavý top a priliehavé krátke nohavice

      Chlapci -  priliehavé krátke nohavice                                              

      Obuv povolená podľa pokynov hlavného rozhodcu.

      Úprava pokožky nie je povolená.

 Kritériá hodnotenia postavy prihliadajú na vek dieťaťa

Rozhodcovia urobia poradie pretekárov najlepšieho s najmenším číslom, pričom rozhodca nemôže viacej pretekárov umiestniť na to isté miesto. 

ČLÁNOK 3 - HODNOTENIE SÚŤAŽE

 Sekretár hlavného rozhodcu najlepšie a najhoršie umiestnenie pretekára škrtne a ostávajúce tri hodnotenia zráta a zapíše do stĺpca /A/ pre hodnotenie postavy a stĺpca /B/ pri hodnotení voľnej zostavy. Keďže zostava sa hodnotí dva-krát  stĺpec /B/ sa vynásobí dvoma a zapíše do stĺpca /C/. Stĺpce /A/ a /C/ sa zrátajú a vyhotoví sa konečné poradie, ktoré sa zapíše do stĺpca /D//najnižší počet bodov znamená najlepšie umiestnenie/. Pri zhodnom počte bodov lepšie sa umiestni pretekár, ktorý bude mať viac lepších umiestnení v zostave.

PRAVIDLÁ FITNESS DETÍ - FORMÁCIE DIEVČATÁ

V kategórií Fitness formácie môžu súťažiť registrovaní členovia, ktorí majú uhradené členstvo na SAKFST. Tvoriť ich môžu športové kluby a oddiely, CVČ a štúdia, pokiaľ spĺňajú kritéria  a súťažiaci majú platné licenčné karty.

  1. Kategórie fitness formácie sa môžu zúčastniť pretekárky, ktoré súťažia aj v individuálnych zostavách. Kategória je však aj pre deti ktoré nesúťažia v individuálnych kategóriách .
  2. Súťaži sa iba v disciplíne voľná zostava.
  3. Súťažné kategórie :

DO 10  ROKOV

DO 15 ROKOV

 Zlučovanie kategórií: v prípade menšieho počtu družstiev prihlásených vo fitness formácii / menej ako 3  v jednej kategórii/ sa obe kategórie  zlúčia do jednej kategórii OPEN.

  1. Minimálny počet pretekárov je 5.

                        V prípade, že náhle vypadne niektorá z pretekárok a náhradníčka nie je k dispozícii, je umožnené formácii štartovať aj s minimálnym počtom 4 pretekárok.

  1. Každý oddiel môže v kategórii Formácie v každej súťažnej kategórii postaviť maximálne 2 družstvá
  2. Dĺžka zostavy  do I80s.
  3. Súťažná plocha /7 x 7 m/.Súťažná plocha musí byť na úrovni podlahy  sály, telocvične.  V prípade, že súťaž prebieha na pódiu, ktoré nie je ohraničené aspoň z troch strán – kultúrny dom, divadelná sála, ... , musí mať  súťažná  plocha minimálne rozmery  10m x 8m. ani jeden z rozmerov nesmie byť menší ako uvedené hodnoty.

Ako povrch súťažnej plochy môže  byť použitý:  gymnastický koberec  – odpružený, neodpružený,baletizol, tatami, a pod., prípadne bežný koberec na drevenom podklade. Pretekanie na podklade  betón, kameň a pod. nie je zo zdravotného a bezpečnostného hľadiska povolené.

  1. Hodnotenie zostavy Fitness formácie:

/kritéria: zostava s využitím rôznorodých tanečných štýlov, aerobiku s prvkami akrobacie , flexibility, silových prvkov.

Hodnotí sa /podľa pravidiel fitness detí/

Umelecký prejav : námet, choreografické spracovanie podľa daného žánru, kostýmy, tanečnosť, showmanship.

Technika : rozsah pohybov , variabilnosť, priestorové formácie a synchronizácia.

Obtiažnosť: prvky flexibility, akrobacie, sily.

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist